زیست شناسی میکروارگانیسم ها (BJM) - اهداف و چشم انداز