درباره نشریه

نوع نشریه: فصلنامه 

شماره استاندارد بین‌المللی (شاپا چاپی): ۵۱۷۳-۲۳۲۲

شماره استاندارد بین‌المللی (شاپا الکترونیکی): ۵۱۸۱-۲۳۲۲

صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

سازمان های همکار: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه الزهرا

 

 مدیر مسؤول: دکتر سید حمید زرکش، دانشیار دانشگاه اصفهان

سردبیر: دکتر گیتی امتیازی، استاد دانشگاه اصفهان 

کارشناس نشریه: آرزو رحیم سلمانی

زبان  نشریه: فارسی و انگلیسی (یک شماره در سال به زبان انگلیسی چاپ می‏شود.) 

 

 به اطلاع می رساند بنا به تقاضای نویسندگان محترم تا پایان سال 1398 هزینه ای از بابت بررسی و داوری مقالات از نویسندگان اخذ نخواهد گردید. همچنین داوری و انتشار مقالات انگلیسی نیز به صورت رایگان می باشد.

 نشریه زیست‏شناسی میکروارگانیسم‏ها بر اسـاس ابلاغیه شـماره 270996/3 مـورخ 24/12/1390 کمیسـیون بررسـی نشـریات علمـی وزارت علـوم تحقیقـات و فنـاوری دارای درجـه علمی – پژوهشی است.