بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاژنگ، محمد [1] استادیار بیوشیمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • پاژنگ، محمد [1] دانشیار بیوشیمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • پاژنگ، محمد [1] دانشیار زیست‌شناسی سلولی ملکولی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • پاژنگ، محمد [1] دانشیار زیست‌شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ‌‌ایران
 • پاشاپور، شهلا [1] کارشناس ارشد بیولوژی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان ایران
 • پاکدامن، نجمه [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه اصفهان، ایران.
 • پیراوی ونک، زهرا [1] استادیار صنایع غذایی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، تهران، ایران
 • پرتو، ارمغان [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران
 • پردلی، حمیدرضا [1] استادیار میکروب‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران
 • پیرعلی خیرآبادی، خداداد [1] دانشیار انگل شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • پیرعلی زفره ئی، احمدرضا [1] دانشجوی دکتری تولید وبهره برداری آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • پرهام فر، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، ‏دانشگاه شهید باهنر کرمان، ‏ایران
 • پیمانفر، شراره [1] دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • پوراحمد، راضیه [1] دانشیار ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، ‌‌ایران
 • پوراحمد، راضیه [1] دانشیار ژنتیک، گروه ژنتیک-دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، ‌‌شهرکرد-ایران
 • پوراحمد، رضوان [1] استادیار صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران
 • پوربابایی، احمدعلی [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
 • پوربابایی، احمد علی [1] دانشیار میکروبیولوژی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • پور رمضان، زهرا [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • پورسینا، فرخنده [1] استادیار باکتری‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • پورعزیزی، الهه [1] استادیار بیوشیمی، گروه بیوشیمی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • پورکاظمی، محمد [1] استاد ژنتیک آبزیان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • پورنیا، محسن [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • پوریوسف، حمزه [1] کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، علوم و تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • پولاد، توکتم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولو‍ژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کردستان، ایران

ت

 • تاج بخش، الهه [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • تاج بخش، الهه [1] استادیار میکروبیولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • تاجیک، محمد علی [1] 1. گروه گیاه پزشکی.دانشکده علوم زراعی . دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.ساری. ایران. 2. پژوهشکده زیست فناوری طبرستان. ساری. ایران.
 • تاجیک، ناصر [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران
 • تاران، مجتب [1] دانشیار میکروب‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • تاران، مجتبی [1] دانشیار میکروبیولوژی، ‏دانشگاه رازی، ‏کرمانشاه، ‏ایران
 • تاری نژاد، علیرضا [1] دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، ‌‌ایران
 • تاری نژاد، علیرضا [1] دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • ترکی باغبادرانی، سحر [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، ‏‏‏دانشگاه آزاد اسلامی، ‏‏‏واحد علوم و تحقیقات، ‏‏‏تهران، ‏‏‏ایران
 • تقی آبادی، زهره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، ایران
 • تکتاز، تقی [1] استادیار بیماری‏های تولید مثل دام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • تکتاز هفشجانی، تقی [1] استادیار بیماری‏های تولیدمثل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • تن زاده، جینا [1] دانشجوی دکتری گروه میکروبیولوژی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران
 • تویسرکانی، حجت [1] دانشیار شیمی، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • توشه، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • توفیقی، حسن [1] دانشــــیـــار شیمـــی خاکـــ، دانشـــــــگـــاه تـــهـــران، ایـــــــران
 • توکل، مرضیه [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر، اشکذر، ایران
 • توکلی، آرزو [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اقلید، اقلید، ایران

ج

 • جافرزیک-رنو، نیکول [1] استاد، دانشگاه لیون، موسسه علوم آنالیز ، لیون، فرانسه
 • جافرزیک-رنو، نیکول [1] موسسه علوم آنالیز ، دانشگاه لیون، لیون، فرانسه
 • جانبزرگی، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ‌‌ایران
 • جیحانی پور، اعظم [1] استادیار مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان، ‏‏‏ایران
 • جیحانی پور، اعظم [1] اســتادیار مهـندسی شــیمی بیوتکنولــوژی، دانشــگاه اصــفهان، ایـران
 • جرجانی، عیسی [1] استادیار ژنتیک، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران
 • جرجانی، عیسی [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران
 • جعفری، فریبا [1] استاد فارماکولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • جعفری، محیات [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران،
 • جعفری، ناصر [1] استاد‏یار زیست‏شناسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
 • جعفری، ناصر [1] استادیار زیست شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • جعفرپور، رقیه [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جعفری دهکردی، سحر [1] کارشناسی ارشد زیست‌فناوری میکروبی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • جلالی، محمد [1] دانشیار بهداشت و ایمنی غذا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.
 • جلالی، محمد [1] دانشیار میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری‏های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • جلیلی منش، مهسا [1] کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ‌‌ایران
 • جمالی، فاطمه [1] استادیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • جهانبخش، سدابه [1] دانشیار اصلاح نباتات ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • جوادی، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • جوانمرد، آیدا [1] کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • جولیت، کلاد [1] استاد مهندسی بیوشیمی، دانشگاه سوربون، فرانسه

چ

 • چاپارزاده، نادر [1] دانشیار فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • چراغیان رادی، حمید [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مرکز‏ پژوهشی‏ فن ‏آوری‏ و‏ فرآورده ‏های‏ میکروبی، دانشگاه‏ تهران، ایران
 • چمنی، محمد [1] دانشیار علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • چهری، خسرو [1] استادیار قارچ شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

ح

خ

 • خارا، جلیل [1] دانشیار فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • خاشعی، ساناز [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • خیاط ماهر، ریحان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ایران،
 • خاک ور، رضا [1] استادیار باکتری‌شناسی گیاهی، دانشگاه تبریز، ایران
 • خالقی، موج [1] استادیار میکروبیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • خانی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • خان احمدی، مرتضی [1] دانشیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان، ایران
 • خداکرمیان، غلام [1] استاد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • خداکرمیان، غلام [1] استاد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان، ایران
 • خداکرمیان، غلام [1] استاد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • خدایگان، پژمان [1] دانشیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، ایران
 • خداوندی، علیرضا [1] استادیار میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران
 • خدائیان، فرامرز [1] دانشیار صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خراسانی اسماعیلی، هما [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • خیراندیش، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان، ‏‏‏ایران
 • خسروی، علیرضا [1] استاد قارچ شناسی، مرکز قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
 • خسروی، ناصر [1] عضو دپارتمان بیماریهای عفونی وگرمسیری ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران،
 • خسروی بابادی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه میکروبیولوژی و زیست فناوری میکروبی، دانشکده علوم وفناوری زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • خطیری، یاسمین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، ایران
 • خلخالی، حسین [1] کارشناس میکروب شناسی، مرکز بیوتکنولوژی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، ایران
 • خلیلیان، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
 • خنشا، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ایران
 • خواجه، خسرو [3] استاد بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • خواجه، خسرو [1] استاد بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • خواجوی شجاعی، شیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • خوش بصیرت، فرشاد [1] بیوتکنولوژی کشاورزی، علوم و فناوری های نوین، تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • خوش نیت، پریسا [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران
 • خوشنویس، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه گیلان، ایران

د

ذ

ر

ز

س

 • ساریخانی، محمدرضا [1] استادیار بیولوژی خاک و بیوتکنولوژی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ساریخانی، محمدرضا [1] دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران
 • ساریخانی، محمدرضا [1] دانشیار بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشگاه تبریز، ایران
 • ساعی دهکردی، سید سیاوش [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • سام، محمدرضا [1] استادیار ژنتیک ملکولی، مؤسسه بیوتکنولوژی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سبزعلیان، محمد [1] دانشیار ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سبکبار، آذر [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
 • سبکبار، آذر [1] گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران
 • سپهری زاده، ضرغام [1] دانشیار‏ بیوتکنولوژی‏ دارویی، دانشکده‏ داروسازی، دانشگاه‏ علوم‏ پزشکی‏ تهران، ایران.
 • ستار عبود، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
 • سجادی، طاهره [1] کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سخنوری، فاطمه [1] پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • سید فروتن، محمد [1] دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • سیدمهدی، شیماسادات [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی
 • سیدمهدی، شیما سادات [1] مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 • سرمست قهفرخی، الهام [1] دانشجوی کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، ایران
 • سیروسی، مریم [1] دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ایران
 • سعادت فر، امیر [1] استادیار مرکز تحقیقات تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • سیفعلی، مهوش [1] گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • سلامیان، نیما [1] کارشناس ارشد میکروبیولو‍ژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،
 • سلسله حسن کیادهی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلطانی، غزاله [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • سلطانی، مسعود [1] استادیار اصلاح نباتات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر، کرج، ایران
 • سلطانی، ندا [1] استاد زیست‌شناسی گیاهی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
 • سلطانی، ندا [1] دانشیار زیست شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • سلطانی کردشولی، محمد حسین [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری های نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • سلطانی نژاد، شهلا [1] دکتری میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • سلیمی، ثریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • سلیمی، حسن [1] دکترای تخصصی ژنتیک، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • سلیمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • سلیمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، پژوهشکده‌ بیماری‎های مشترک انسان و دام، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • سلیمانی، رضا [1] استادیار خاکشناسی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران
 • سلیمانی، فاطمه [1] دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • سلیمانی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • سلیمیان، زهرا [1] کارشناس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • سلمانیان، علی هاتف [1] دانشیار بیوتکنولوژی،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری ، تهران، ایران
 • سلمانیان، علی هاتف [1] دانشیار بیوتکنولوژی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران،
 • سلمانزاده-اهرابی، سیاوش [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • سلیمانی فرد، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، اراک، ایران
 • سلوکی، محمود [1] دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه زابل، ایران
 • سمبلستانی، آتنا سادات [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • سیمین، سعید [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد ،‏ایران،
 • سنجریان، فروغ [1] استادیار ‏‏بیوتکنولوژی ‏‏گیاهی، ‏‏پژوهشکده ‏‏ملی ‏‏تحقیقات ‏‏ژنتیک ‏‏و ‏‏مهندسی ‏‏زیستی، ‏‏تهران، ‏‏ایران
 • سنجریان، فروغ [1] استادیار زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • سنجریان، فروغ [1] استادیار گروه زیست فراورده های گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • سنگل، اکرم [2] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • سواری، مرضیه [1] کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، ‏‏‏دانشگاه اصفهان، ‏‏‏ایران

ش

 • شاپوری، رضا [1] استادیار باکتری‌شناسی پزشکی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • شاکری، شهریار [1] استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • شاکری، شهریار [2] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • شاکری، شهریار [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • شاکری، شهریار [1] گروه بیوتکنولوژی، دانشده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • شاکری، شهریار [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی‏‏صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران
 • شاهانی پور، کهین [1] استادیار بیوشیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • شاهچراغی، فرشته [1] استاد باکتریولوژی، انستیتوپاستور ایران، تهران، ایران
 • شاه حسینی، محمد حسن [1] دانشیار بیوتکنولوژیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، تهران، ایران
 • شاهززاده فاضلی، سید ابوالحسن [1] دانشیار ژنتیک ملکولی دانشگاه علم و فرهنگ، و مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران
 • شاه سنایی، مائده [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • شجاع الساداتی، سید عباس [1] استاد بیوتکنولوژی، ‏دانشگاه تربیت مدرس، ‏تهران، ‏ایران
 • شجاع پور، مانا [2] دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی مولکولی، مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران
 • شیخی، فاروق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شیخی نژاد، علی [1] دانشجوی دکتری ژنتیک، پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • شیدایی، ملوس [1] دانشجوی دکتری بیوشیمی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، ایران
 • شیدادوست، اعظم [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران.
 • شریعتی، فاطمه [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • شریفی، روح الله [1] استادیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • شریفی، روح الله [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • شریفی، وحید [1] دکتری شیمی تجزیه، جهاد دانشگاهی مازندران، ایران
 • شریف زاده، عقیل [1] استادیار قارچ شناسی، مرکز قارچ شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران
 • شریفی نیا، مسلم [1] کارشناس ارشد بوم‏شناسی آبزیان، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 • شرکت، رویا [1] دانشیار بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات نقص ایمنی اکتسابی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • شعبان پور، زیبا [1] کارشناس ارشد باکتری‏‏ شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • شعبانزاد، زهرا [1] کارشناس ارشد بوم‌شناسی آبزیان، دانشگاه گیلان، ایران
 • شفاعتی، محمد رضا [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • شفائی، سید کمال الدین [1] پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، ایران
 • شفیعی، رسول [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ‌‌ایران
 • شفیعی، رسول [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شفیعی، محمد [1] استادیار بیوشیمی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
 • شفیعی، مروارید [1] دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • شفیعی، مژگان [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • شفیعی اردستانی، مهدی [1] استادیار داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران
 • شکری، داریوش [1] میکروبشناسی-مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • شکری، رسول [1] استادیار میکروبیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • شکوهی مصطفوی، سید خلیل [1] کارشناس ‏ارشد ‏میکروبیولوژی، ‏دانشگاه ‏آزاد ‏اسلامی، ‏واحد ‏تنکابن، ‏ایران
 • شمس، ناصر [1] دانشیار مامایی و بیماری‏های تولید مثل، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • شمسی، فرشته [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.
 • شینی، یلدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ایران
 • شهابی، شهرام [1] دانشیار ایمنی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،‏ ایران
 • شهبازی، سمیرا [1] استادیار ‏‏‏‏بیماری‏شناسی ‏‏گیاهی، پژوهشکده ‏‏‏‏کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ‏ای ‏‏ایران
 • شهبانی ظهیری، حسین [1] استادیار، گروه زیست فناوری انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • شهرانی، مسعود [1] دانش آموخته دکترای دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • شهزاده فاضلی، ابوالحسن [1] مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، تهرااستادیار ژنتیک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی، تهران، ایرانن، ایران
 • شوندی، محمود [1] استادیار بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • شوندی، محمود [1] استادیار ژنتیک مولکولی، پژوهشکده محیط‌‌زیست و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • شوندی، محمود [1] استادیار بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

ص

 • صابر، حسین [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه اصفهان، ‏ایران
 • صادقی، اکرم [1] استادیار ژنتیک مولکولی، پژوهشکده پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • صادقی، اکرم [1] استادیار ژنتیک مولکولی، پژوهشکده پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران،کرج، ایران
 • صادقی، مجتبی [1] دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • صادقی، ملیحه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • صادقی پور مروی، مهدی [1] دانشجوی دکتری، بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • صادقی دستجردی، شهربانو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا، ورامین، ایران
 • صاعدی، داوود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی- مولکولی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • صالحی، زیور [1] دانشگاه گیلان، ایران
 • صالحی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کردستان، ایران
 • صالحی، میترا [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران
 • صالحی، ناصر [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ، ایران
 • صالحی جوزانی، غلامرضا [1] دانشیار بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، کرج، ایران
 • صالح قمری، انسیه [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • صبورا، عذرا [1] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • صداقت، فاطمه [1] کارشناسی ارشد زیست‌شناسی دریا، دانشگاه هرمزگان، ایران
 • صدری، مهسا [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، ‏دانشگاه آزاد اسلامی، ‏واحد دامغان، ‏دامغان، ‏ایران
 • صدیقی، منصور [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • صدیقی، منصور [1] کارشناس ارشد میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • صدیقی، مهسا [1] دکتری مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه امیرکبیر، ایران
 • صدیقی، مهسا [1] گروه پژوهشی محیط زیست، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران
 • صفایی، ناصر [1] دانشیار ‏‏بیماری ‏شناسی ‏‏گیاهی، ‏‏دانشگاه ‏‏تربیت ‏‏مدرس، ‏‏تهران، ‏‏ایران
 • صفایی، ناصر [1] دانشیار گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • صفار، بهناز [1] استادیار زیست سلولی و مولکولی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • صفاری، محسن [1] استادیار گروه آموزش بهداشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه بقیه الله، تهران، ایران
 • صفیان، احمد رضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی بیماری‏های داخلی دام بزرگ دانشگاه شهرکرد، ایران
 • صفدریان، مریم [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • صفدرپور، فهیمه [1] دانشجوی دکتری بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صفدرپور، فهیمه [1] دانشجوی دکتری بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران
 • صفری، معین [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه ایلام، ایران
 • صفرزاده، مهرنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • صفری زنجانی، لیلا [1] دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • صفری سنجانی، علی اکبر [1] استاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صفری سنجانی، علی اکبر [1] استاد خاکشناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صفری سنجانی، علی اکبر [1] گروه آموزشی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • صفری‌سنجانی، علی‌اکبر [1] استاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشگاه بوعلی‌ سینا، همدان، ایران
 • صفری‌سنجانی، علی‌اکبر [1] استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • صلوتی، مجتبی [1] استاد فیزیک پزشکی، مرکز تحقیقات بیولوژی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • صمدی، ناصر [1] دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • صمدلویی، حمیدرضا [1] استادیار صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ایران
 • صمدلویی، حمیدرضا [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • صمدلویی، حمید رضا [1]
 • صمدلوئی، حمیدرضا [1] استادیار صنایع غذایی، دانشگاه شاهرود، ایران
 • صمدلوئی، حمیدرضا [1] استادیار صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

ض

 • ضیاء، محمد علی [1] استادیار قارچ‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

ط

ظ

 • ظفری، دوستمراد [1] گروه گیاه پزشکی. دانشکده کشاورزی.دانشگاه بوعلی سینا . همدان. ایران
 • ظهرابی، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران

ع

 • عابدی، پروانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ میکروبیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • عابدی، سعید [1] مربی میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • عباسی، سهیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • عباس تبار آهنگر، حسین [1] استادیار شیمی، گروه شیمی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • عباسی کجانی، ابوالقاسم [1] دکترای نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • عبدالی، حسن [1] گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • عبداللهی، منا [1] دانشجوی دکترا، گروه سلولی-مولکولی، دانشکده زیست شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • عبدی عالی، احیا [1] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • عبدی عالی، احیاء [1] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 • عیدی، اکرم [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • عریان، گلفام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • عربستانی، محمد رضا [1] استادیار باکتری‏ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
 • عزت پناه، حمید [1] دانشیار علوم و صنایع غذایی، ‏‏‏دانشگاه آزاد اسلامی، ‏‏‏واحد علوم و تحقیقات، ‏‏‏تهران، ‏‏‏ایران
 • عزت پناه، حمید [1] دانشیار علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • عزیزی، سولماز [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • عیسی زاده، خسرو [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران
 • عیسی زاده، خسرو [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران.
 • عسکری، حسین [1] استادیار فیزیولوژی مولکولی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • عسکری، مجید [1] استادیار زیست شناسی دریا، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • عسگرانی، عزت [1] دانشیار ژنتیک، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران
 • عسگرانی، عزت [1] دانشیار ، گروه ژنتیک، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
 • عسگرانی، عزت [1] گروه بیوتکنولوژی- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه الزهرا- تهران- ایران
 • عسل پیشه، زهرا [1] دانشگاه ارومیه، ایران.
 • علی‌اصغرزاد، ناصر [1] استاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، دانشگاه تبریز، ایران
 • علی‌اصغرزاد، ناصر [1] گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • علیپور، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی گیاهی، دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان، ایران
 • علیخانی، حسینعلی [1] استاد بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • علیخانی، حسینعلی [1] استـــاد بیولـوژی و بیوتـکنولـوژی خاک، دانشـــگاه تهـران، ایـــران
 • علی رضایی، محمد [1] دانش آموخته دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • علی رمائی، محمدرضا [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران
 • علیزاده، بهرام [1] دانشیار زمین‌شناسی نفت، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • علیزاده، حمیدرضا [1] استادیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • علیزاده، علی [1] استادیار حشره‌شناسی گیاهی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، ایران
 • علیزاده، فهیمه [1] استادیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
 • علمی، فاطمه [1] کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • علی مددی، احمد [1] استادیار زراعت و اصلاح نباتات، سازمان پژوهش های علمی – صنعتی ایران، تهران. ایران
 • علوی، ثنا [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ایران
 • علوی، سید محمد [1] کارشناس میکروبیولوژی، جهاد دانشگاهی مازندران، ایران
 • علوی، سید مهدی [1] استادیار زیست‏شناسی سلولی و مولکولی گیاه، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران،
 • علوی، سید مهدی [1] استادیار زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فن آوری، تهران، ایران
 • علوی، سید مهدی [1] استادیار زیست شناسی مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • علوی، مهران [1] دانشجوی دکترای نانوزیست فناوری، آزمایشگاه میکروب‌شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • عنایتی ضمیر، نعیمه [1] استادیار خاک شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • عنصری، خدیجه [1] استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران
 • عینلو، علی [1] کارشناس ارشد قارچ‌شناسی پزشکی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

غ

 • غازی، شکوفه [1] دانشجوی دکترای میکروبیولوژی، ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ‏ایران
 • غروی، سارا [1] گروه بیوتکنولوژی- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه الزهرا- تهران- ایران
 • غضنفری، طوبی [1] استاد ایمونولوژی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • غفاری، محمد داود [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • غفاری، مهرنوش [1] کارشناس ارشد میکروب‌شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات شعبه مرکزی اراک، ایران
 • غلامی، محمود [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • غلامی نژاد، پریا [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران
 • غلام ویسی، نازیلا [1] دانشجوی میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

ف

 • فاضلی، حسین [1] دانشیار باکتری‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • فاضلی، مصطفی [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ایران
 • فاطمی، سید مسیح [1] گروه میکروبشناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
 • فاطمی، فائزه [1] استادیار بیوشیمی بالینی، پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران، ایران
 • فاطمی، فائزه [1] گروه پژوهشی مواد اولیه و فناوری سوخت، پژوهشکده مواد و سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
 • فائزی قاسمی، محمد [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران.
 • فائزی قاسمی، محمد [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران
 • فائزی قاسمی، محمد [1] گروه زیست‌شناسی سلولی‌مولکولی، دانشکدۀ علوم پایه، ‌‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ‌‌ایران
 • فخاری، جواد [1] مربی میکروبیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فیید، منیره [1] دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، پژوهشکده آبزی پروری آب‏های داخلی، بندرانزلی، ایران
 • فدایی فرد، فیروز [1] دانشیار بهداشت و بیماری‏های آبزیان، ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد ،ایران،
 • فدایی فرد، فیروز [1] دانشیار بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • فرازمند، عباس [1] استادیار ژنتیک مولکولی، پژوهشکده زیست‌فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • فراهانی، ساره [1] دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • فرخی، ناصر [1] استادیار زیست‏شناسی مولکولی، دانشگاه شاهرود، ایران
 • فرخی، ناصر [1] استادیار زیست شناسی مولکولی، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی، دانشگاه شاهرود، ایران
 • فرخی، ناصر [1] دانشیار زیست مولکولی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • فرخی نژاد، رضا [1] استاد بیماری‏ شناسی گیاهی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • فرخی نژاد، رضا [1] استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ‌‌ایران
 • فرزانه، حامد [1] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
 • فرزانه خواه، محمد [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات استان مرکزی، ‏اراک، ‏ایران
 • فرقانی فرد، محمد مهدی [1] استادیار علوم سلولی و مولکولی، ‏دانشگاه آزاد اسلامی، ‏واحد دامغان، ‏دامغان، ‏ایران
 • فرمانبر، نجمه [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، علوم و تحقیقات خراسان رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • فرهادیان، امیدوار [1] دانشیار شیلات، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • فرهنگ اصفهانی، آذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • فیروزیار، سجاد [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • فروزان فر، فرانک [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ایران،
 • فروع دین، نسرین [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، ‏دانشگاه رازی، کرمانشاه، ‏ایران
 • فروغیان یزدی، محمدفاضل [1] کارشناس‌ارشد میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایر
 • فصل بهار، جلال [1] مربی زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
 • فیضی، منصور [1] کارشناس ارشد سم ‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • فغانی زاده، وحیده [1] دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، سمنان، ایران
 • فقری، جمشید [1] دانشیار میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • فقری، جمشید [1] دانشیار میکروب‏شناسی، دانشگاه‌علوم‌ پزشکی اصفهان، ایران
 • فکرت، فرزانه [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • فلاحی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • فلاحپور، مسعود [1] استادیار بیوتکنولوژی، سازمان پژوهش‏ها‏ی علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران،
 • فلسفی، طاهره [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • فنائی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • فولادگر، مسعود [1] استادیار گروه علوم پایه، دانشکده علوم زیستی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • فئید، منیره [1] دکترای میکروبیولوژی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، انزلی، ایران

ق

ک

 • کی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه اصفهان، ایران
 • کابلی بروجنی، حسین [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • کابوسی، حامی [1] استادیار میکروب شناسی، دانشگاه آزاد آیت ا.. آملی، آمل،‏ ایران
 • کابوسی، حامی [2] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران
 • کابوسی، حامی [1] استان مازندران، شهرستان آمل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، گروه میکروبیولوژی.
 • کاپلو، سیمون [1] دکتری میکروبیولوژی دریا، انستیتو محیط ساحلی دریایی (IAMC)، مسینا، ایتالیا
 • کارکن، سامرند [1] کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • کارگر، محمد [2] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران
 • کارگران، نفیسه [1] کارشناس علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • کاظمی، جلال [1] کارشناسی ارشد باکتری شناسی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • کاظمی، حجت الله [1] استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • کاظمی، منصوره [1] گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
 • کاظم زاده، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه شاهرود، ایران
 • کاظم زاده، سمیه [1] دانشجوی دکتری، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • کیانی، حسین [1] استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کیانی، سمیرا [1] دکتری میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • کیانی راد، مهران [1] استادیار مهندسی خاک، پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • کیانی راد، مهران [1] استادیار مهندسی علوم خاک، پژوهشکده زیست‌فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • کردجزی، طلایه [1] کارشناس ارشد صنایع غذایی، دانشگاه ایت ا... آملی، آمل ایران
 • کرمی، زهرا [1] استادیار ‏بیوفیزیک، ‏دانشگاه ‏شهید ‏باهنر ‏کرمان، ‏ایران
 • کرمی، زهرا [1] استادیار بیوشیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • کرمی، زهرا [1] استادیار بیوفیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • کرمی، زهرا [1] استادیار بیوفیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران،
 • کریمی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
 • کریمی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • کریمی، صدیقه [1] گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، کیخسرو [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ‏‏‏ایران
 • کریمی، کیخسرو [1] دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، کیخسرو [1] دانشیار دانشکدۀ مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، کیخسرو [1] دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • کریمی، مهسا [1] کارشناسی ‏‏ارشد ‏‏بیوتکنولوژی ‏‏کشاورزی، ‏‏دانشگاه ‏‏پیام ‏‏نور، ‏‏تهران، ‏‏ایران
 • کریمی، ناصر [1] استادیار فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • کریمی روزبهانی، مریم [1] دانش آموخته صنایع غذایی، دانشگاه آیت ا.. املی، آمل،‏ ایران
 • کسری کرمانشاهی، روحا [1] استاد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، دانشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • کشاورز اعظم، مهسا [1] کارشناس ارشد گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • کفیل زاده، فرشید [1] دانشیار زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران
 • کلانی، مهدی [1] بخش ایمونولوژی، مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • کلاه چی، نرجس [1] دانشجوی دکتری، گروه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکربی، دانشکده علوم زیستی و بیوتکنولوژی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • کلاه چی، نرجس [1] گروه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکربی، دانشکده علوم زیستی و بیوتکنولوژی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
 • کیم، بانگی [1] استاد، گروه مهندسی شیمی زیستی دانشگاه ملی سئول، سئول ، کره
 • کیم، جونیان [1] دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه دانگ آ، بوسان، کره
 • کمالی، ارغوان [1] دانشجوی دکتری کنترل زیستی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • کیهانی، پیمان [1] استادیار بیماری‏ها‏ی درونی دام‏ها‏ی کوچک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • کیهانفر، مهرناز [1] دانشیار بیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • کوچکزایی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران
 • کوچک زاده، صدیقه [1] ‌‌بخش زیست‌فناوری میکروبی، ‌‌دانشکده زیست‌شناسی و قطب تبارزایی موجودات زنده، ‌‌دانشگاه تهران، ایران
 • کوهی دهکردی، مهرآنا [1] استادیار بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور ، ایران
 • کوهی دهکردی، مهرآنا [1] گروه علوم کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

گ

 • گلی، محمد [1] استادیار علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • گلستانی ایمانی، بهرام [1] استادیار گروه زیست شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • گلکار، پوراندخت [1] پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • گودرزی، طناز [1] کارشناس گروه شانکر مرکبات، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

ل

 • لباف زاده، محمد صالح [1] دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 • لرزاده، شاهرخ [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، ایران
 • لرکی، ریحانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری‏ شناسی گیاهی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • لطفی، ماندانا [1] کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • لطیفی، علی محمد [1] استادیار‏ میکروبیولوژی، مرکز‏ تحقیقات‏ بیوتکنولوژی‏ کاربردی، دانشگاه‏ علوم‏ پزشکی‏ بقیه‏ الله‏ (عج)، تهران، ایران.
 • لطیفی، علی محمد [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
 • لطفعلیان، شراره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باکتری شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • لکزیان، امیر [1] استاد خاک شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لیلایی، سحر [1] گروه گیاه پزشکی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه بوعلی سینا .همدان. ایران

م

 • مادزاک، کاترین [1] استاد میکروبیولوژی، دانشگاه پاریس، فرانسه
 • مایلی، نسیم [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • مانیان، مصطفی [1] کارشناس ارشد ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • ماهانی، محمد [1] استادیار شیمی تجزیه، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • میبدی، سید منصور [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • میبدی، سید منصور [1] استادیارمیکروبیولوژی، ‏دانشگاه ‏آزاد ‏اسلامی، ‏واحد ‏تنکابن، ‏ایران
 • مبصری، پریسا [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران
 • مبینی دهکردی، محسن [2] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • مبینی دهکردی، محسن [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه شهرکرد، ایران،
 • مبینی دهکردی، محسن [1] گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • متشرعی، زینب سادات [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، هیات علمی جهاد دانشگاهی سازمان، تهران، ایران
 • متین فر، مرضیه [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران
 • متولی باشی، مجید [1] دانشیار ژنتیک، دانشگاه اصفهان، ایران
 • محبعلی، قاسمعلی‌ [1] استادیارمیکروبیولوژی و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران
 • محزونیه، محمدرضا [1] استاد میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده‌ بیماری‎های مشترک انسان و دام، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • محزونیه، محمدرضا [1] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه شهرکرد، ایران،
 • محزونیه، محمدرضا [1] استاد میکروبیولوژی دامپزشکی-گروه پاتوبیولوژی-دانشکده دامپزشکی -دانشگاه شهرکرد-شهرکرد-ایران
 • محزونیه، محمد رضا [1] استاد باکتری شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • محزونیه، محمد رضا [1] دانشیار میکروبیولوژی، پژوهشکده بیماری ‏های مشترک انسان و دام، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • محزونیه، محمد رضا [1] استاد میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • محسنی، مجتبی [2] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • محسنی پور، زینب [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • محسنی پور، زینب [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی
 • محسن زاده، فریبا [2] استادیار مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • محمدی، آفاق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی، تهران، ایران
 • محمدی، پریسا [1] دانشیار ،گروه میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
 • محمدی، پریسا [1] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه الزهراء(س)، تهران، ایران
 • محمدی، پریسا [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • محمدی، ساره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، ‌‌ایران
 • محمدی، سمیرا [1] بخش میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • محمدی، شهناز [1] کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکدۀ علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران
 • محمدی، مسعود [1] کارشناس ارشد زیست‌شناسی- میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، ایران
 • محمدی آچاچلویی، محسن [1] دانشجوی دکتری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران
 • محمدی آذر، سیروان [1] استادیار شیمی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • محمدیان، الهام [1] کارشناس ارشد سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • محمد تقی‌پور، لعیا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد
 • محمدی سیچانی، مریم [1] دانشجوی دکتری زیست‌فناوری، پژوهشکده زیست‌فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • محمدعلی پور، زهرا [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران
 • محمدی گل تپه، ابراهیم [1] استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • محمدی نصر، مینا [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • محمدی نصر، مینا [1] کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • محمودی، محمد امین [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، موسسه ایرانیان ژن فناور (IGF)، تهران، ایران
 • محمودی، هاجر [1] کارشناس میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ایران
 • مخدومی، علی [1] استادیار گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ‌‌ایران
 • مداحی، هاجر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران.
 • مدنی، محبوبه [1] استادیار قارچ شناسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • مدنی، محبوبه [1] استادیار قارچ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • مراثی، محمد رضا [1] دانشیار آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • مرادی، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زیست‌فناوری میکروبی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • مرادی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب‏شناسی، دانشگاه ایلام، ایران،
 • مرادی، حسنا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه ایلام، ایران
 • مرادی، شکوفه [1] گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مرادی، مرضیه [1] کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه مراغه، ایران
 • مرادزادگان، آرش [1] دانشیار شیمی آلی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • میرباقری، مریم [2] دکتری میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • میردامادی، سعید [1] سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 • میرزایی، سهیلا [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • میرزااحمدی، سینا [1] استادیار ژنتیک، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • میرزایی اصل، اصغر [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همذان، ایران
 • میرزایی نجفقلی، حسین [1] دانشجوی دکتری گیاه‌پزشکی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • مریفیلد، دانیل [1] استادیار تغذیه آبزیان، دانشگاه پلی‏موس، انگلستان
 • میرلوحی، مریم [1] استادیار علوم و صنایع غذایی، ‏‏‏مرکز تحقیقات امنیت غذایی، ‏‏‏دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ‏‏‏‏‏‏ایران
 • میرلوحی، مریم [1] استادیار علوم و صنایع غذایی، مرکز تحقیقات امنیت غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • میرواقفی، علیرضا [1] دانشیار شیلات، دانشگاه تهران، ایران
 • مروج، رویا [1] مربی میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران
 • مروج، رویا [1] دانشجوی دکترا ی زیست شناسی-میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ، ایران
 • مساوات، نیما [1] پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مستاجران، اکبر [1] استاد دانشگاه اصفهان، ایران.
 • مسعودی، ابوالفضل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشگاه شاهرود، ایران
 • مسلمی، الهام [1] استادیار سلولی و مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران
 • مشتاقی، حمدالله [1] دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، پژوهشکده بیماریهای مشترک، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • مشتاقی، حمداله [1] دانشیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، پژوهشکده بیماری های مشترک، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • مشتاقی نیکو، مهدی [1] مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
 • مشکینی، سعید [1] استادیار بهداشت و بیماری‏های آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • مشکینی، سعید [1] دانشگاه ارومیه، ایران
 • مصطفی پور رمی، محمدجواد [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه ایلام، ایران
 • مصوری، نادر [1] استادیار میکروبیولوژی، آزمایشگاه رفرانس مایکوباکتریوم های بیماری‌زای دام - موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی(تات)، کرج، ایران
 • مظاهری اسدی، مهناز [1] استاد زیست‌فناوری، پژوهشکده زیست‌فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • معافی، محمد [1] دانشجوی دکترای تخصصی ایمنی‌شناسی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران
 • معتمدی، آذر [1] دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • معتمدی، حسین [1] استاد میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
 • معتمدی، حسین [1] دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • معتمدی، حسین [1] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
 • معتمدی، حسین [1] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • معتمدی سده، فرحناز [1] دانشیار ویروس شناسی، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، ایران
 • معزی، عبدالامیر [1] دانشیار شیمی و حاصل خیزی خاک، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • معصومی، فاطمه [1] کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • معصومی قاجاری، سعید [1]
 • معظمیان، الهام [1] استادیار میکروبیولوژی، گروه میکروبیولوژی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • معظمیان، الهام [1] عضو هیئت علمی
 • معین جهرمی، فتانه [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران
 • مقبلی، مجید [1] استادیار میکروبیولوژی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
 • مقیم، شراره [1] استادیار میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران،
 • مقیم، شراره [1] دانشیار میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • مقیم، شراره [1] دانشیار میکروب‏شناسی، دانشگاه‌علوم‌ پزشکی اصفهان، ایران
 • مقیمی، حمید [1] استادیار‏ میکروبیولوژی، مرکز‏ پژوهشی‏ فن‏ آوری‏ و‏ فرآورده ‏های‏ میکروبی، دانشگاه‏ تهران، ایران
 • مقیمی، حمید [1] استادیار‏ میکروبیولوژی، مرکز‏ پژوهشی‏ فن‏آوری‏ و‏ فرآورده‏ های‏ میکروبی، دانشگاه‏ تهران، ایران.
 • مقیمی، حمید [1] استادیار میکروبیولوژی، بخش زیست فناوری میکروبی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • مقیمی، حمید [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشکده زیست‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، ایران
 • مقیمی، حمید [1] استادیار میکروبیولوژی، ‌‌دانشکده زیست‌شناسی و قطب تبارزایی موجودات زنده، ‌‌دانشگاه تهران، ‌‌ایران
 • مقیمی، حمید [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مقیمی، حمید [1] ‌‌بخش زیست‌فناوری میکروبی، ‌‌دانشکده زیست‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران
 • مقیمی پور، اسکندر [1] استاد فارماسیوتیکس، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • مکظوم، سمیه [1] کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه تهران، ایران
 • ملکی، محمود [2] استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • ملکی، محمود [1] استادیار بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • ملکی، محمود [1] گروه بیوتکنولوژی کشاورزی،دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • ممتاز، حسن [1] استاد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • ممتاز، حسن [1] دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • ممتاز، حسن [5] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • ممتاز، حسن [2] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • ممرآبادی، مجتبی [1] استادیار بیماری شناسی گیاهی، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی، دانشگاه شاهرود، ایران
 • منافی، زهرا [1] مربی پژوهش بخش هیدرومتالورژی، مجتمع مس سرچشمه، شرکت ملی صنایع مس ایران
 • مناف فر، رامین [1] استادیار بیوتکنولوژی آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، ایران
 • مناف فر، رامین [1] دانشگاه ارومیه، ایران
 • منتظری، سعید [1] کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران
 • منتظری، فاطمه [1] کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • منصورافشار، بابک [1] پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،‏ ایران
 • منصوریان، مرجان [1] دانشیارآمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • منوچهری نائینی، کورش [1] دانشیار انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران
 • مهدی، زهراسادات [1] کارشناس ارشد مهندسی بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
 • مهدی پور مقدم، محمد جواد [1] استادیار میکروبیولـــوژی، دانشگاه گیلان
 • مهدی پور مقدم، محمد جواد [1] استـــادیــار میکــروبیــــولوژی، دانشگـــاه گیــــلان، رشت، ایران
 • مهدی پور مقدم، محمد جواد [1] دانشگاه گیلان، ایران
 • مهدی شیشوان، مینا [1] کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران
 • مهدوی، مهدی [1] استادیار ایمونولوژی، انسیتو پاستور، تهران، ایران
 • مهرابی، مریم [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • مهرابیان، سمانه [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد ، ایران،
 • مهرابیان، سمانه [2] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • مهرابیان، سمانه [2] دکتری دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • مهرابی کوشکی، مهدی [1] استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستیدانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • مهرابی کوشکی، مهدی [1] دانشیار بیماری‏ شناسی گیاهی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران؛ مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • مهرابی کوشکی، مهدی [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • مهربانی زین آباد، ارجمند [1] استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • مهرشاد، ملیحه [1] دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، ایران
 • مهرنژاد، فرامرز [1] استادیار بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مهرنژاد، فرامرز [1] گروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • مهروانی، همایون [1] دانشیار میکروبیولوژی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، ایران
 • مودب، سید رضا [1] استادیار ‏مرکز تحقیقات سل و ریه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
 • موسی زاده مقدم، مهرداد [1] دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بافت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
 • موسی نژاد، صدیقه [1] استادیار قارچ‌شناسی و بیماری‌های قارچی گیاهان، دانشگاه گیلان، ایران
 • موسوی، امیر [1] دانشیار ‏‏بیوتکنولوژی ‏‏گیاهی، ‏‏پژوهشکده ‏‏ملی ‏‏تحقیقات ‏‏ژنتیک ‏‏و ‏‏مهندسی ‏‏زیستی، ‏‏تهران، ‏‏ایران
 • موسوی، مرضیه سادات [1] دانشجو-گروه ژنتیک- دانشکده علوم-دانشگاه شهرکرد-شهرکرد-ایران
 • موسویان، زهرا [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • موسیوند، مریم [1] کارشناسی ارشد بیماری شناسی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • موقوفه ای، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • موقوفه ئی، محسن [1] کارشناس ارشد میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • مولودی زرگری، میلاد [1] دانشجوی دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • مومنی، امیر [1] دکتری دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • مومنی، حسین [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران
 • مومنی، منوچهر [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران

ن

 • نادری، سعیده [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
 • نادری فارسانی، مهدی [1] دانشگاه ارومیه، ایران.
 • نادری فارسانی، مهدی [1] کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • ناصری، سیمین [1] مرکز تحقیقات کیفیت آب، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، naserise@tums.ac.ir
 • ناظری، سنبل [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • نجفی پور، سهراب [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، ایران
 • نجف زاده، حسین [1] دانشیار فارماکولوژی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
 • نجف زاده، ویدا [1] دانشجوی دکتری دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران،
 • نحوی، ایرج [2] استاد بیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران
 • نخعی مقدم، محبوبه [1] دانشیار میکروب شناسی، گروه بیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
 • نخعی مقدم، محبوبه [1] دانشیار میکروبیولوژی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • ندائی نیا، رضا [1] دکترا تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • نیری، هاشم [1] استادیار بیوشیمی، گروه بیوشیمی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • نیری، هاشم [1] استادیار بیوشیمی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان، ایران
 • نصر اصفهانی، بهرام [1] استادیار میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • نصر اصفهانی، بهرام [1] دانشیار میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • نصرالله زاده، زهره [1] کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • نصرتی، محسن [1] استادیار بیوتکنولوژی، ‏دانشگاه تربیت مدرس، ‏تهران، ‏ایران
 • نظام زاده، رضا [1] استادیار ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، سمنان، ایران
 • نظری، علیرضا [1] استادیار بیوتکنولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • نظری، لاله [1] کارشناس ارشد گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • نظریان، شهرام [1] استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران
 • نعمت زاده، قربانعلی [1] استاد ژنتیک مولکولی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • نعمت زاده، کاوه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نقوی، محمدرضا [1] استاد ژنتیک مولکولی گیاهی، دانشگاه تهران، ایران
 • نقوی، نفیسه سادات [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • نقوی، نفیسه سادات [1] استادیار گروه میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • نقوی، نفیسه سادات [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران،
 • نقوی، نفیسه سادات [1] استادیار میکروبیولوژی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • نیکزاد، مریم [1] استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران
 • نیک نژاد، وحید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، دانشگاه اصفهان، ایران،
 • نیلفروش زاده، محمد علی [1] استاد بیماری‌های پوست و مو، مرکزتحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • نیمروز، سینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
 • نمکی شوشتری، عبدالحمید [1] دانشیار میکروبیولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
 • نمکی-شوشتری، عبدالحمید [1] دانشیار ‏ژنتیک، ‏دانشگاه ‏شهید ‏باهنر ‏کرمان، ‏ایران
 • نوری، صابره [1] کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 • نوری، فرزانه [1] استادیار، گروه آبزی پروری و زیست شناسی، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • نوری، هدی [1] دانشجوی دکتری زیست فناوری میکربی، دانشگاه تهران، ایران
 • نوری، هدی [1] کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • نوریزدان، حمیدرضا [1] استادیار ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • نوری قراجلر، سحر [1] دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • نوروزی، بهاره [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نوروزی، مصطفی [1] استادیار بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا (س) و مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران
 • نوروزپور، صدیقه [1] استادیار علوم دامی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • نوروزپور، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران

و

 • واشقانی فراهانی، ابراهیم [1] استاد مهندسی شیمی، ‏دانشگاه تربیت مدرس، ‏تهران، ‏ایران
 • واعظ، حمید [1] دانشجوی دکتری میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • واعظ، حمید [1] دکتری میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • واعظ، محسن [1] استادیار ژنتیک مولکولی، پژوهشکده زیست‌فناوری- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • وحیدی، وحیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، ‏‏‏‏دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، گروه میکروبیولوژی، قم، ‏ایران
 • وحدت، سعید [1] دانشجوی دکتری تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده آرتمیا و آبزی‌پروری، دانشگاه ارومیه، ایران
 • وحدت، سعید [1] دانشجوی دکتری گروه آبزی پروری و زیست شناسی، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ویز، اسکات [1] استاد پاتوبیولوژی، دانشکده پاتوبیولوژی، دانشگاه Guelph، اونتاریو، کانادا
 • ولدبیگی، طاهره [1] استادیار زیست شناسی- گلسنگ‏شناسی، دانشگاه ایلام ، ایران،
 • ولدبیگی، طاهره [1] استادیار زیست شناسی- گلسنگ‏شناسی، دانشگاه ایلام، ایران
 • ولدبیگی، طاهره [1] استادیار زیست ‏شناسی، دانشگاه ایلام، ایران
 • وینک، یواخیم [1] کلکسیون میکروبی مرکز هلم هولتز، برانشویگ، آلمان

ه

 • هادیان قهدریجانی، هادی [1] کارشناس ارشد مدیریت محیط‌زیست، پالایشگاه اصفهان، ایران
 • هادیزاده، امید [1] دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
 • هادی فر، شیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • هادی فر، شیما [1] کارشناس ارشد میکروب‏شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • هارون آبادی، سجاد [1] کارشناس ‏ارشد ‏میکروبیولوژی، ‏دانشگاه ‏آزاد ‏اسلامی، ‏واحد ‏تنکابن، ‏ایران
 • هاشمی، سید سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • هاشمی، شبنم [1] کارشناسی ارشد باکتری شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • هاشمی، مریم [1] استادیار بیوتکنولوژی غذایی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران
 • هاشمی بیدختی، مهرداد [1] کارشناس ارشد بیوشیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران
 • هرزندی، ناصر [1] استادیار میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
 • همت، جعفر [1] استادیار ژنتیک ملکولی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • همت، جعفر [1] استادیار ژنتیک مولکولی، پژوهشکده بیوتکنولوژی- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران- تهران- ایران
 • همت، جعفر [1] استادیار ژنتیک مولکولی، پژوهشکده زیست‌فناوری- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران
 • همتی، روح الله [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • همتی، مجید [1] کارشناس ارشد باکتری‏‏ شناسی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • همت جو، محمدحسین [1] گروه آموزشی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • هندالی، سمیه [1] دانشجوی دکتری نانوتکنولوژی دارویی، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران
 • هندیانی، ساغر [1] کارشناس ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
 • هنری، حسین [1] گروه و مرکز تحقیقات زیست شناسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 • هیئت، محمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی زیست شناسی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران،

ی