مطالعه فنوتیپی و ژنوتیپی کلاس‌های ژن تنظیم‌گر مقاومت به کولیستین arn در اسینتو باکتر بومانی جدا شده از موارد بالینی با روش PCR چند گانه

نوع مقاله: پژوهشی- فارسی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

10.22108/bjm.2020.120342.1248

چکیده

مقدمه: کولسیتین به عنوان آخرین خط درمان در عفونت های بیمارستانی ناشی از اسینتوباکتر بومانی محسوب میشود. امروزه با روشن شدن مکانیسم انتقال مقاومت از طریق ژن های arn ،بروز الگوی مقاومت دارویی جدید در ایزوله‏های اسینتو باکتر بومانی مشاهده شده است. این مطالعه بر آن بوده است تا به بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی کلاس‌های ژن تنظیم‌گر مقاومت به کولیستین (arn) در گونه های جدا شده از موارد بالینی بپردازد.
مواد و روشها: برای انجام این مطالعه توصیفی پس از اخذ رضایت کتبی، 400 نمونه بالینی از بیماران بستری در بیمارستان حضرت رسول (ع) تهران جمع آوری شد. پس از شناسایی ایزوله‏ها با استفاده از روشهایاختصاصی، الگوی مقاومت آنتی‏بیوتیکی ایزوله‏ها به دو روش انتشار دیسک و روش مولکولی (برای ردیابی ژن‏های arnT, arnB) تعیین شد.
نتایج: از 400 نمونه گرفته شده 60 گونه اسینتوباکتر بومانی جداسازی شد. نتایج بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داد که در بیشترین حالت بیش از 38 درصد از نمونه های خون دارای گونه اسینتوباکتر بوده اند و در هیچ نمونه مغزی نخاعی اسینتوباکتر یافت نشد که کمترین نسبت آلودگی را نشان میداد (p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Phenotypic and genotypic study of colistin arn resistance regulator gene classes in Acinetobacter baumannii isolated from clinical cases by multiplex PCR

نویسندگان [English]

  • Farnoosh Karimi 1
  • Kumarss Amini 2
  • Gholamreza javadi 1
1 Department of Microbiology, Faculty of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Colcitine is considered as the last line of treatment in nosocomial infections caused by Acinetobacter baumannii.Nowadays, with the elucidation of resistance transduction mechanisms through arn genes, a new drug resistance pattern has been observed in Acinetobacter baumannii isolates. The aim of this study was to investigate the phenotypic and genotypic roles of the gene for regulating resistance to Colistin (arn) in strains isolated from clinical cases.
Materials and Methods: In this descriptive study, after obtaining written consent, 400 clinical samples were collected from patients admitted to Hazrat Rasoul Hospital in Tehran. After identification of the isolates using biochemical methods and 16srDNA analysis, the antibiotic resistance pattern of the isolates was determined by disk diffusion and molecular methods (to detect arnT, arnB genes).
Results: Sixty Acinetobacter baumannii strains were isolated from 400 samples. The results of antibiotic resistance analysis showed that in most cases more than 38% of blood samples were Acinetobacter species and in none of the spinal cord specimens was Acinetobacter which showed the lowest infection rate (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • colistine
  • acintobacter
  • Resistance
  • arn gene