زیست شناسی میکروارگانیسم ها (BJM) - مقالات آماده انتشار