دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی- انگلیسی

1. بررسی تأثیر سویه های باکتریایی گرم منفی و مثبت بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های برخی غلات و گیاهان دانه روغنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22108/bjm.2019.114798.1176

پوراندخت گلکار؛ سمیرا طباطبائی؛ نیما مساوات


2. A statistical approach for the production of lipid, biomass, and phenolic from a newly isolated Pichia kudriavzevii strain from Caspian Sea fish

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22108/bjm.2019.118893.1223

مهشید طارمی؛ حمیدرضا صمدلویی؛ شاهرخ قرنجیک


3. کاربرد نانولوله های کربنی در بیوسنسور فنل بر پایه سلولهای باکتریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/bjm.2019.117317.1203

نرجس کلاه چی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ سید امید رعنائی سیادت؛ نیکول جافرزیک-رنو


4. ارزیابی تولید پروتئاز آئروموناس هیدروفیلا MSB16 در پاسخ به جریان الکتریسیته با شدت کم، سورفاکتانت ها و نانوذرات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

10.22108/bjm.2019.119459.1229

ماتیا سادات برهانی؛ زهرا اعتمادیفر؛ عیسی جرجانی


5. Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/bjm.2019.117674.1207

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد