دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی- انگلیسی

1. شناسایی و جداسازی وینبلاستین از جدایه قارچ اندوفیت Chaetomium globosum Cr95 جدا شده از گیاه Catharanthus roseus

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1397

10.22108/bjm.2018.107927.1095

دوستمراد ظفری؛ سحر لیلایی؛ محمد علی تاجیک


2. بررسی تنوع میکروبی میدان نفتی سیلاب زنی نشده با دمای بالا در جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

10.22108/bjm.2019.113951.1170

محسن پورنیا؛ نیما بهادر؛ میثم طباطبائئ؛ رضا آذربایجانی؛ قاسم حسینی سالکده


3. نخستین جداسازی و شناسایی مولکولی لاکتوباسیل‏ های بومی دارای پتانسیل پروبیوتیکی از پنیر سنتی پوستی ایرانی و فعالیت آنتی‏ اکسیداتیو آن‏ها

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

10.22108/bjm.2018.111602.1139

حسن عبدالی؛ سید سیاوش ساعی دهکردی؛ محسن مبینی دهکردی؛ سید میثم ابطحی فروشانی


4. Cloning and Expression of Bst DNA Polymerase I Gene in E. coli BL21‎

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1397

10.22108/bjm.2018.110084.1116

زهرا امامی؛ سارا غروی؛ عزت عسگرانی


5. بهینه سازی محیط کشت برای تولید استوین در سویه Bacillus subtilis GB03 با استفاده از طراحی آماری آزمایش

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1397

10.22108/bjm.2018.110315.1120

روح الله شریفی؛ حسین کیانی؛ مسعود احمدزاده؛ کیوان بهبودی


6. تبدیل زیستی دیادزین به 3ʹ-ODI توسط تیروزیناز تثبیت شده در سطح اسپور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

10.22108/bjm.2018.112719.1154

افروز السادات حسینی


8. ردیابی و شناسایی برخی از گونه های جنس سودوموناس عامل پوسیدگی نرم با استفاده از ژن tuf

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1397

10.22108/bjm.2018.112453.1152

پریسا امامی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ جمشید حیاتی؛ میلاد آئینی


9. تاثیر ساختار شبه بیوفیلم، استرس اسیدی تحت کشنده و صمغهای گیاهی بر روی قابلیت کشت لاکتوباسیلوس پلانتاروم به دام افتاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1397

10.22108/bjm.2018.113507.1163

آتنا سادات سمبلستانی؛ رسول شفیعی؛ اصغر طاهری کفرانی


10. تعیین الگوی ژنتیکی و تشخیص ژن کارباپنماز کلبسیلا پنومونیه در جدایه‌های مقاوم به کارباپنم خانواده انتروباکتریاسه جداشده از بیمارستانهای شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

10.22108/bjm.2019.112843.1158

داریوش شکری؛ سید مسیح فاطمی؛ سمیرا محمدی؛ صدیقه کریمی


11. کود زیستی چند منظوره از Pseudomonas putida PT: رویکردی برای تحریک همزمان رشد ذرت و زیست‌پالایی خاک‌های آلوده به کادمیوم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

10.22108/bjm.2019.115315.1181

ساناز خاشعی؛ زهرا اعتمادی فر؛ حمیدرضا رحمانی


12. ژنوتایپینگ جدایه های استرپتوکوکوس پیوژنز با استفاده از پروتکل بهینه RAPD-PCR

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

10.22108/bjm.2019.114256.1173

اکرم رحیمی مقدم؛ سیاوش سلمانزاده-اهرابی؛ طاهره فلسفی؛ مهوش سیفعلی؛ زهرا پور رمضان


13. بررسی تأثیر سویه های باکتریایی گرم منفی و مثبت بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های برخی غلات و گیاهان دانه روغنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

10.22108/bjm.2019.114798.1176

پوراندخت گلکار؛ سمیرا طباطبائی؛ نیما مساوات


14. A statistical approach for the production of lipid, biomass, and phenolic from a newly isolated Pichia kudriavzevii strain from Caspian Sea fish

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22108/bjm.2019.118893.1223

مهشید طارمی؛ حمیدرضا صمدلویی؛ شاهرخ قرنجیک


15. کاربرد نانولوله های کربنی در بیوسنسور فنل بر پایه سلولهای باکتریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

10.22108/bjm.2019.117317.1203

نرجس کلاه چی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ سید امید رعنائی سیادت؛ نیکول جافرزیک-رنو


16. ارزیابی تولید پروتئاز آئروموناس هیدروفیلا MSB16 در پاسخ به جریان الکتریسیته با شدت کم، سورفاکتانت ها و نانوذرات

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1398

10.22108/bjm.2019.119459.1229

ماتیا سادات برهانی؛ زهرا اعتمادیفر؛ عیسی جرجانی


17. Isolation of Endophytic Bacteria from Grasses Root and Assessing Phosphate Solubilization, Potassium Releasing and Auxin Production Abilities of Isolated Bacteria

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/bjm.2019.117674.1207

شکوفه مرادی؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی‌اصغرزاد