موضوعات = اکولوژی و سیستماتیک میکروارگانیسم ها
تعداد مقالات: 29
26. تحریک کلونیزاسیون Azospirillum اندوفیت بدنبال تلقیح توأم با Cellulomonas uda ATCC 491

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 99-112

محمد جواد مهدی پور مقدم؛ گیتی امتیازی؛ مجید بوذری


27. شناسایی و تفکیک قارچ‏ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 53-68

علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی


28. تنوع زیستی باکتری های نمک دوست و تحمل کننده نمک سواحل غربی دریاچه ارومیه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 49-70

ملیحه مهرشاد؛ محمد علی آموزگار؛ باقر یخچالی؛ ابوالحسن شهزاده فاضلی