نویسنده = حبیب زاده، سید محمود
تعداد مقالات: 1
1. شیوع بتالاکتامازهای نوع CTX-M در جدایه‏‏ های E. coli با مقاومت چندگانه دارویی از شمال ایران، رشت

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 69-78

طلوع بابایی همتی؛ محمد جواد مهدی پور مقدم؛ زیور صالحی؛ سید محمود حبیب زاده