نویسنده = نادری فارسانی، مهدی
تعداد مقالات: 2
2. واکنش میزان رشد، محتوای پروتئین و اسیدچرب جلبک دسمودسموس کوناتئوس درشرایط کمبود و انباشتگی نیتروژن

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 59-68

مهدی نادری فارسانی؛ سعید مشکینی؛ رامین مناف فر؛ زهرا عسل پیشه