نویسنده = یعقوبی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی سودوموناس‏های مقاوم به نانو اکسید روی از خاک و بررسی ژن‏های دخیل در مقاومت

دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 99-108

شهلا سلطانی نژاد؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ محمد مهدی یعقوبی؛ شهریار شاکری