نویسنده = داودی، ویدا
تعداد مقالات: 1
1. فلور قارچ‏های خاکزی مناطق نفتی استان خوزستان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 87-96

ویدا داودی؛ محبوبه مدنی؛ آرزو طهمورث پور