نویسنده = بوذری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تحریک کلونیزاسیون Azospirillum اندوفیت بدنبال تلقیح توأم با Cellulomonas uda ATCC 491

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 99-112

محمد جواد مهدی پور مقدم؛ گیتی امتیازی؛ مجید بوذری