نویسنده = دریکوند، پیمان
تعداد مقالات: 2
1. القا نانو حفره در هموگلوبین باکتریایی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 23-28

مجتبی توشه؛ گیتی امتیازی؛ پیمان دریکوند