نویسنده = امیری بهرامی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی، شناسایی و تعیین خصوصیت پروتئاز مقاوم به حلال آلی در Bacillus sp. DAF-01

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 37-48

ارسطو بدویی دلفارد؛ مصطفی امیری بهرامی؛ علی ریاحی مدوار؛ زهرا کرمی؛ محمد علی ابراهیمی