نویسنده = سیدمهدی، شیماسادات
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی پلی فازی Lechevaliera fradia subsp. Iranica، یک اکتینومایست نادر جدا شده از منطقه لوشان ایران

دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 15-24

مهدی مشتاقی نیکو؛ محدثه رمضانی؛ شیما سادات سیدمهدی


2. جداسازی و غربال‏گری اکتینومیست‏های مولد فیتوتوکسین و بررسی طیف اثر فیتوتوکسین سویه‏های منتخب

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-22

ریحان خیاط ماهر؛ محمد علی آموزگار؛ شیماسادات سیدمهدی؛ جواد حامدی؛ محمدرضا نقوی؛ فرانک فروزان فر؛ علی محمد لطیفی