نویسنده = محزونیه، محمد رضا
تعداد مقالات: 3
1. بیان ژنrpoS در سویۀ جهش‌یافتۀ اشریشیا کلی با مقاومت زیاد به سیپروفلوکسازین

دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 15-23

10.22108/bjm.2020.119666.1230

ملیکا آهنگر؛ راضیه پوراحمد؛ محمدرضا محزونیه


2. بیان ژن‌های ‏recF‏ و ‏gyrB‏ در جهش‌یافتۀ اشریشیا‌کلی با مقاومت کم به سیپروفلوکساسین

دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 53-60

10.22108/bjm.2018.109936.1115

مرضیه سادات موسوی؛ راضیه پوراحمد؛ محمدرضا محزونیه


3. بیان ژن recA درموتانdinI- مقاوم به سیپروفلوکسازین اشریشیا کلی

دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 65-72

10.22108/bjm.2017.102689.1034

ساره محمدی؛ راضیه پوراحمد؛ محمد رضا محزونیه