نویسنده = ملکی، محمود
تعداد مقالات: 4
2. سویه‌های جدید Bacillus cereus Wah1 وEnterobacter cloacae Wkh با پتانسیل بالا برای تولید سیدروفورها

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 1-11

10.22108/bjm.2017.21696

محمود ملکی؛ صدیقه نوروزپور؛ الهام رضوان نژاد؛ شهریار شاکری


3. جداسازی و غربالگری سویه‌های بومی ریزوبیوم تولیدکنندۀ ACC دآمیناز و سیدروفور

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 41-52

10.22108/bjm.2016.21007

بهناز اوژند؛ محمود ملکی؛ شهریار شاکری؛ صدیقه نوروزپور؛ پروانه عابدی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری