نویسنده = کرمی، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. جداسازی و شناسایی جدایه‌های اروینیای مولد ال-آسپاراژیناز از مزارع سیب‌زمینی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 55-66

10.22108/bjm.2016.20383

ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ نرجس رمضانی پور


2. جداسازّی ‏و ‏شناسایی ‏سویه‏ های ‏سودوموناس ‏تجزیه‏ کننده ‏استونیتریل از ‏آب‏ انبار ‏گنجعلی ‏خان ‏کرمان

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 73-86

10.22108/bjm.2016.20370

نرجس رمضانی پور؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ عبدالحمید نمکی-شوشتری؛ زهرا کرمی


3. تعیین توالی ژن، کلونینگ و بیان آل- آسپاراژیناز نوترکیب از سودوموناس آیروجینوزا سویه SN4 در اشریشیاکلی

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 11-20

ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ نرجس رمضانی پور