نویسنده = محسن زاده، فریبا
تعداد مقالات: 2
1. سازگارسازی قارچ تریکودرما به آفت ‏کش کنفیدور و ارزیابی توان رویشی آن در محیط‏ های حاوی سم

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 145-154

فرناز ارشادفتح؛ حسین بانژاد؛ فریبا محسن زاده


2. بررسی پتانسیل حذف میکروبی خاک‏های آلوده به ‏گازوییل در شهر همدان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 77-86

فریبا محسن زاده؛ نسترن احمدی مسعود