نویسنده = احمدی، ملاحت
تعداد مقالات: 3
2. همسانه‏ سازی و بیان قسمت ایمنی‏ زای اگزوتوکسین A از سودوموناس‏آئروژینوزا

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 7-14

سحر نوری قراجلر؛ ملاحت احمدی؛ بهمن حسینی


3. اثرعوامل مترشحه استافیلوکوکوس اورئوس بر بقای نوتروفیل‏ها و مونوسیت‏ها در شرایط in vitro

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 23-36

ناهیده افضل آهنگران؛ نوروز دلیرژ؛ ملاحت احمدی