نویسنده = امتیازی، گیتی
تعداد مقالات: 10
1. تولید گلوتامیک‌اسید و فولیک‌اسید در پروبیوتیک‌های هوازی و بی‌هوازی

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 127-136

10.22108/bjm.2017.21748

زهره تقی آبادی؛ مهرآنا کوهی دهکردی؛ گیتی امتیازی


5. تحریک کلونیزاسیون Azospirillum اندوفیت بدنبال تلقیح توأم با Cellulomonas uda ATCC 491

دوره 3، شماره 9، بهار 1393، صفحه 99-112

محمد جواد مهدی پور مقدم؛ گیتی امتیازی؛ مجید بوذری


6. القا نانو حفره در هموگلوبین باکتریایی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 23-28

مجتبی توشه؛ گیتی امتیازی؛ پیمان دریکوند


7. بهینه‌سازی تولید پلی‌فسفات توسط باسیلوس مگاتریوم سویه G11

دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 69-78

سارا قشقایی؛ گیتی امتیازی


8. الگوی مایکولیک اسید در مایکوباکتریم تجزیه کننده تولوئن در حضور کلسترول

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 41-48

گیتی امتیازی؛ مریم فنائی؛ آذر فرهنگ اصفهانی؛ زرین دخت امامی


9. تجزیه‏ زیستی ترکیبات مورد استفاده در صنایع پتروشیمی توسط باکتری تجزیه‏کننده‏ تولوئن حاوی سیتوکروم P450

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 61-70

سیدمهدی قاسمی؛ افروزالسادات حسینی ابری؛ گیتی امتیازی